Sidhuvudbild

Om förskolan

På förskolan Creativo är verksamheten trygg, rolig och lärorik. Vi arbetar vi utifrån förskolans läroplan, Lpfö18. I läroplanen formuleras förskolans värdegrund, uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Vi arbetar även utifrån vår egen verksamhetsplan och de mål och arbetssätt som formulerats där samt vår likabehandlingsplan som anger våra arbetssätt för att motverka kränkande behandling och främja likabehandling i förskolan.

Utöver detta så inspireras vi lite extra av Reggio Emilias filosofi med barns inflytande, demokrati och arbete med de 100 språken i fokus. Med 100 språk menar vi att vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka och utforska på så många olika sätt som möjligt, exempelvis genom bilder, dans, matematik, teater, lera, musik osv. Hos oss har vi en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en tanke om att alla barn föds med drivkraften att utforska och upptäcka sin omvärld. Vi ser pedagogerna som medforskare i barnens värld. Vi är en förskola som tar tillvara på barnens tankar och upptäckarlusta och bygger vidare på barnens intressen. Vi ser barnens kollektiva lärande som grund för det individuella.

Förskolans pedagogiska miljö anpassas utifrån barnen både vad gäller inventarier och material och ser den pedagogiska miljön som ”den tredje pedagogen” som ska inspirera barnen. Den ska utmana deras tankar och fantasi och uppmuntra dem till kunskap. Vi arbetar för inkluderande miljöer och inkluderande material, inte könskodat, kulturellt kodat eller diskriminerande utifrån ålder. Den pedagogiska miljön är föränderlig och följer barnens intresse och arbete.

Läsåret 23/24 består förskolan Creativo av 6 avdelningar:

Greta Garbo
Wolfgang Amadeus Mozart
Pablo Picasso
Edward Tinga Tinga
Elsa
Beskow